Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019

Op Beyond Tickets kan je via Verkopers Tickets aanschaffen voor culturele Evenementen.

Inhoud
1. Definities
2. Wie is Beyond Tickets?
3. Toepasselijkheid
4. Klantaccount
5. Het aanbod
6. De overeenkomst met Beyond Tickets
7. De overeenkomst met Verkoper
8. Schade en aansprakelijkheid
9. De prijs
10. Aanpassingen
11. Intellectueel eigendom
12. Toepasselijk recht en geschillen
13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets?

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de woorden met een hoofdletter, in enkelvoud of meervoud, verstaan:
 2. Platform: de omgeving waarop Beyond Tickets en Tickets voor Evenementen van Organisatoren en Agenten aan Gebruikers aanbieden.
  2. Evenement: de culturele voorstelling of bijeenkomst van Organisatoren en Agenten waarvoor Beyond Tickets Tickets aanbiedt.
  3. Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
  4. Verkoper: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon anders dan Beyond Tickets die via het Platform Tickets aan Gebruikers verkoopt. Verkopers kunnen zijn een Organisator en een Agent.
  5. Agent: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon anders dan Beyond Tickets die namens Organisator tickets aanbiedt.
  6. Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
  7. Account: registratie door een Gebruiker van een profiel op het Platform.
  8. Klant: een Gebruiker van het Platform die overgaat tot de aanschaf van een Ticket via het Platform.
  9. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder elektronische Tickets.
 3. Wie is Beyond Tickets?
  Beyond Tickets (hierna ook: “wij” of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en Platform van de Ticketing Group BV in Amsterdam.

Handelsnamen en Platforms van de Ticketing Group BV zijn:
• Ticketing Solution
• Beyond Tickets
• ticketinggroup.com
• Beyond Tickets
• cultuurticket.be

Beyond Tickets is gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets’.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beyond Tickets en het gebruik van het Platform.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld
 3. Beyond Tickets is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Beyond Tickets te raadplegen.
 4. Op de Overeenkomst op afstand tussen Koper en Verkoper zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Verkoper. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Verkoper toezenden
 5. Klantaccount
  1. Algemeen
  a. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Beyond Tickets, en verwante product(en) en website(s);
  b. De privacyverklaring van Beyond Tickets is geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
  c. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Beyond Tickets uitdrukkelijk van de hand gewezen;
  d. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Beyond Tickets-account;
  e. Het is niet toegestaan om Beyond Tickets te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
  f. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@ticketinggroup.com.

2. Registratie
a. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
b. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
c. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
d. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
e. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Beyond Tickets kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
f. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
g. Je geeft Beyond Tickets toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Beyond Tickets; en
h. Eén persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

 1. Kwaliteit
  a. Beyond Tickets streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  1. Beyond Tickets correct functioneert;
  2. Beyond Tickets voldoet aan jouw wensen;
  3. Fouten in Beyond Tickets snel en adequaat worden opgelost; en
  4. Beyond Tickets een zo hoog mogelijke uptime heeft.
  b. In geen enkel kan Beyond Tickets aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
  c. Beyond Tickets gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Beyond Tickets;
  d. Je zult Beyond Tickets niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Beyond Tickets;
  e. Je zult Beyond Tickets niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
  f. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Beyond Tickets; en
  g. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Beyond Tickets te vinden. Dit is het op een verantwoorde wijze en in gezamenlijkheid tussen Gebruiker en Beyond Tickets openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden van ons Platform.
 2. Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Evenementen die door Organisatoren en Agenten worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Evenement door de Gebruiker mogelijk te maken. Als de Beyond Tickets gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Evenementen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beyond Tickets niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. De overeenkomst met Beyond Tickets
  1. Met de aankoop van een Ticket komen er twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Beyond Tickets en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator of de Agent van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang (Ticket) heeft gekocht. De overeenkomsten komen tot stand zodra Beyond Tickets de overeenkomst bevestigt.
  2. De overeenkomst die tussen Beyond Tickets en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
  3. Beyond Tickets voorziet de Koper van eerstelijns klantenservice en -ondersteuning in het bestelproces tot en met de uitvoering van de bestelling. De Verkoper voorziet de Koper van eerstelijns klantenservice en ondersteuning alleen na hun succesvolle aankoop van het Ticket.
  4. Cultuurticket helpt de kopers om problemen op te lossen die voortkomen uit de aankoop van het Ticket. Maar U kunt altijd ook contact opnemen met Cultuurticket voor vragen over uw betaling, refunds en andere betaling gerelateerde zaken. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets’.
  5. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Beyond Tickets zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
  6. De door Beyond Tickets opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Beyond Tickets schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
 6. De overeenkomst met Verkoper
  1. De overeenkomst tussen Koper en Verkoper ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Verkoper, zodra de Organisator, de Agent of Beyond Tickets de overeenkomst bevestigt. Beyond Tickets treedt in dit verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt tot stand nadat Koper via Beyond Tickets één of meerdere Tickets heeft gekocht.
  2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties, datums en tijden en ticketprijzen zoals vermeld op de website van Beyond Tickets vrijblijvend.
  3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket berust bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Beyond Tickets contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Beyond Tickets Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Beyond Tickets ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Beyond Tickets twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Beyond Tickets zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
  4. Beyond Tickets is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Verkoper een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Beyond Tickets gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Verkoper de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
  5. Indien Koper Tickets van Verkoper middels dit Platform koopt, zijn op (levering van) de betreffende Tickets de (Algemene) Voorwaarden van de Verkoper van toepassing.
  6. Ook al zijn de Voorwaarden van de Verkoper van toepassing op het gekocht Ticket, Kopers kunnen altijd contact blijven opnemen met Cultuurticket voor vragen die gaan over zaken die plaatsvinden na het bestelproces. Dit betreffen o.a. vragen over betalingen, refunds en andere betaling gerelateerde zaken. Cultuurticket assisteert de Koper in het oplossen van het probleem en neemt hierover verantwoordelijkheid. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets’.
  7. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.
  8. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets’.
 7. Schade en aansprakelijkheid
  1. Beyond Tickets is niet aansprakelijk voor indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Beyond Tickets, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Beyond Tickets is niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.
  Mocht Beyond Tickets aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Beyond Tickets.
  2. Beyond Tickets kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Verkoper en Koper tot stand komt. Beyond Tickets is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Verkoper, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
  3. Mocht Beyond Tickets in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Beyond Tickets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Beyond Tickets of haar ondergeschikten.
  4. De aansprakelijkheid van Beyond Tickets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Beyond Tickets onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Beyond Tickets ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beyond Tickets in staat is adequaat te reageren.
  5. Koper vrijwaart Beyond Tickets voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Beyond Tickets, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Beyond Tickets meldt.
  7. Beyond Tickets kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Beyond Tickets is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Beyond Tickets.
  8. Beyond Tickets aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij Verkoper verkregen Tickets. Beyond Tickets kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
  9. Beyond Tickets is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
  10. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘13. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets’.
 8. De prijs
  Beyond Tickets verkoopt Tickets namens Organisatoren en Agenten die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
  b. Koper betaalt voor de door middel van de website Tickets de op het Platform vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Beyond Tickets aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
  c. Alle prijzen op Beyond Tickets zoals vermeld op het Platform zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
  d. Bij Beyond Tickets betaal je alleen de officiële ticketprijs, er worden geen extra servicekosten, transactiekosten of bezorgkosten in rekening gebracht.
  e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Beyond Tickets de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 9. Aanpassingen
  Beyond Tickets behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
  1. Wijzigingen door te voeren in Beyond Tickets;
  2. Tijdelijk Beyond Tickets stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
  3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Beyond Tickets door te voeren.
 10. Intellectueel eigendom
  Het volledige intellectueel eigendom van Beyond Tickets ligt uitsluitend bij Beyond Tickets. Je zult geen delen van Beyond Tickets of Beyond Tickets in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beyond Tickets.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beyond Tickets partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Beyond Tickets en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 12. Hoe kunt u contact opnemen met Beyond Tickets?
  Beyond Tickets
  Gedempt Hamerkanaal 139
  1021 KP Amsterdam
  info@Beyond Tickets